Та ѳѳрийн захилсан авто машины арлын дугаараар хайлт хийх боломжтой.